Category: health news

All posts filed under health news

เชียงใหม่ ศูนย์กลางการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศยาน

จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์กลางการลำเลียงผู้ป่วยวิกฤตทางอากาศยานของเขตบริการสุขภาพที่ กระทรวงสาธารณสุข ให้จังหวัดเชียงใหม่พัฒนางานบริการการแพทย์ฉุกเฉินครอบคลุมกว่าร้อยละ 80 ของพื้นที่ ด้วยความร่วมมือขององค์กรปกครองท้องถิ่น ช่วยผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินเฉลี่ย 3,500 รายต่อเดือน และเป็นศูนย์บริการลำเลียงผู้ป่วยวิกฤตทางอากาศยานเขตบริการสุขภาพที่ 1